Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ

Tό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων δημοσιεύει τήν ὑπ’ ἀριθμ. πρωτοκόλλου 788 καί ἀπό 21ης Δεκεμβρίου 2022 ἐπιστολήν τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον περί τοῦ αὐτοδεσπότου καθεστῶτος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Ὄρους Σινᾶ καί τῆς κανονικῆς τάξεως εἰς περίπτωσιν τελέσεως θείας Λειτουργίας ἐν αὐτῇ ὑπό Ἀρχιερέως ἄλλου ἐκκλησιαστικοῦ κλίματος.

Ἡ ἐπιστολή αὐτή ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἀριθμ. Πρωτ.

788

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ, λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος Κύριε Ἱερώνυμε. Τήν Ὑμετέραν περισπούδαστον Ἡμῖν Μακαριότητα ἐν φιλήματι ἁγίῳ περιπτυσσόμενοι, ἡδέως προσαγορεύομεν.

Διά τῶν Πατριαρχικῶν ἀδελφικῶν Ἡμῶν Γραμμάτων τούτων ἐπικοινωνοῦμεν ἐν τῷ πνεύματι τῆς ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης μετά τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου Ἡμῖν Μακαριότητος, ἀφορμήν λαμβάνοντες ἐκ τῆς ἐφετινῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ.

Ὡς γνωστόν, ἡ μακραίων κανονική παράδοσις τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, μαρτυρουμένη εἰς πλεῖστα κανονικά καί συνοδικά ἔγγραφα, (π.χ. εἰς τήν Κανονικήν Ἐπιστολήν τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γενναδίου Σχολαρίου πρός τόν Μάξιμον Σοφιανόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς Σινᾶ, εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Συνοδικῆς Συνελεύσεως ἐν Καΐρῳ κατά τό ἔτος 1557 ὑπό τῶν Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας Ἰωακείμ, Ἀντιοχείας Ἰωακείμ καί Ἱεροσολύμων Γερμανοῦ, εἰς τήν ἀπόφασιν τῆς ἐν Μόσχᾳ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ ἔτους 1667, εἰς τό Πατριαρχικόν Γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μεθοδίου Γ΄), προσέτι δέ καί εἰς τάς ὁμολογίας πίστεως, τάς ὁποίας ἔδιδον καί εἰσέτι δίδουν οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Σιναίου ἐνώπιον τῶν Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων κατά τήν χειροτονίαν αὐτῶν, ἀλλά καί εἰς τό ἔγκυρον Συνταγμάτιον τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Χρυσάνθου, ὁρίζει τήν Μονήν ταύτην οὖσαν ἐντός τῶν ὁρίων τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀπ’ αἰώνων Αὐτοδέσποτον, Αὐτόνομον καί Ἀνεξάρτητον, διοικουμένην ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῶν Σιναϊτῶν Πατέρων.

Τήν παράδοσιν καί τάξιν ταύτην ἀφ’ ἡμερῶν τῆς ἐκλογῆς Ἡμῶν εἰς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον καί Ἡμεῖς, στοιχοῦντες εἰς τάς Κανονικάς Ἀρχάς, τάς ὁποίας ἔθεσαν οἱ προκάτοχοι Ἡμῶν, ἐν οἷς καί ὁ πολύς Σιναΐτης Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Νεκτάριος, ἐσεβάσθημεν ἀπολύτως, ἄνευ παρεμβάσεώς τινος εἰς τά ἐσωτερικά, διοικητικά θέματα τῆς Μονῆς ἤ τάς ἐξωτερικάς δραστηριότητας αὐτῆς.

Τούτων οὕτως ἀκριβῶς τηρουμένων, ἐσχάτως δημιουργεῖται πρόβλημα, ὡς μή ὤφελε, ἐκ τῆς μή ἐνημερώσεως τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τῶν Σιναϊτῶν Πατέρων, διά τήν πρόσκλησιν Ἱεραρχῶν ἐξ ἑτέρων Ἐκκλησιαστικῶν Κλιμάτων, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς τελεσιουργίας τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ, ἰδίᾳ δέ κατά τήν ἑορτήν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Ἡμεῖς καθ’ ἕκαστον ἔτος ἀποστέλλομεν ἀντιπροσωπείαν διά τήν ἑορτήν ταύτην, χωρίς νά γνωρίζωμεν ποίους Ἀρχιερεῖς ἄλλων Ἐκκλησιῶν θά συναντήσωμεν ἐκεῖ, καθισταμένων οὕτω τῶν ἀντιπροσώπων Ἡμῶν μαρτύρων κανονικῆς ἀταξίας.

Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ἐφέτος προέστη ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ἄνευ οἱασδήποτε γνώσεως Ἡμῶν καί ἐμνημόνευσεν εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν, προφανῶς ἐκ παρερμηνείας, τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Σιναίου κ. Δαμιανόν, ἄνευ οὐδεμιᾶς μνείας τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἐν ἀντιθέσει πρός τήν λειτουργικήν καί κανονικήν τάξιν τήν ἰσχύουσαν ἐν τοῖς Παλαιφάτοις Πατριαρχείοις. Διερωτώμεθα ἐάν ἡ Αὐτονομία τῆς Μονῆς ἤ τό «Ἀδέσποτον» αὐτῆς, ὡς ἰσχυρίζονται οἱ Σιναΐται Πατέρες, ἀναιρεῖ τήν τάξιν τῶν Διπτύχων καί ἐπί ποίας κανονικῆς βάσεως ἐρείδεται ἡ ἀναίρεσις αὕτη.

Γνωρίζομεν τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι ὅτι διά τῶν ὡς ἄνω οὐδαμῶς ἐκφράζομεν πρόθεσιν καταλύσεως τοῦ «Αὐτοδεσπότου» χαρακτῆρος διοικήσεως τῆς Μονῆς, ἀλλ’ ἀντιθέτως προτιθέμεθα, ἵνα προστατεύσωμεν ἐν παντί τό Καθεστώς αὐτῆς ἐν τῷ πλαισίῳ ὅμως τῶν κανονικῶν ἐπιταγῶν τῶν Πατέρων καί τῶν Συνόδων (35ος Ἀποστόλων, 2ος Β΄ Οἰκουμενικῆς, 20ός Πενθέκτης, 13ος καί 22ος Ἀντιοχείας κ.ἄ.), διό καί παρεκαλέσαμεν τούς Σιναΐτας Πατέρας, ἵνα τηροῦν τήν κανονικήν τάξιν ἐπί τοῦ προκειμένου ζητήματος πρός διασφάλισιν «τῆς ἑνότητος τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. 4,3).

Ἐκθέτοντες ταῦτα, παρακαλοῦμεν τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα, ὅπως συστήσῃ εἰς τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁσάκις ἐπιθυμοῦν νά λειτουργήσουν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, νά ἐνημερώνουν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, καθώς πράττουν οἱ Ἀρχιερεῖς τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, διότι ἡ Αὐτονομία τῆς Μονῆς δέν ἀναιρεῖ τό γεγονός ὅτι αὕτη δέν εὑρίσκεται εἰς μετέωρόν τινα κατάστασιν ἀλλ’ ἐπί κανονικοῦ ἐδάφους τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἐφ’ οἷς, ἀποδιδόντες Αὐτῇ τόν ἐν Κυρίῳ ἀσπασμόν ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγία Πόλει Ἱερουσαλήμ ͵βκβʹ Δεκεμβρίου κα΄.

Τῆς Ὑμετέρας Πεφιλημένης Μακαριότητος

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *